معرفی همکاران ستادی
ردیف
سمت
نام و نام خانوادگی
شماره مستقیم
شماره داخلی
ایمیل
1
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان
اسماعیل جانعلی پور
33236585
modir@qazvinpl.ir
2
مسئول دفتر مدیریت
ندا طاهرخانی
33236585
20
n.taherkhani@qazvinpl.ir
-
-
-
-
-
3
حراست 
سید صادق حصاری
33245766
13
herasat@qazvinpl.ir
4
رئیس اداری و مالی
رضا یوسفی
33248073
12
5
کارشناس مسوول امور مالی
سید محمد موسوی
33248073
17
6
کارشناس روابط عمومی
ریحانه جواهری
33248074
16
ravabetomoumi@qazvinpl.ir
7
کارشناس امور کتابخانه ها
بهناز کوخانی
33248074
19
omoreketabkhaneha@qazvinpl.ir
8
کارشناس عمرانی
علی یوسفی
33248072
24
omrani@qazvinpl.ir
9
کارشناس فناوری اطلاعات
محمود حیدری نیا
33248072
14
it@qazvinpl.ir
10
کارشناس برنامه و بودجه
رضا ایران نژاد
33248076
23
Budget@qazvinpl.ir
11
کارشناس امور انجمنها
فرهاد آقاجانلو
33248076
18
anjomanha@qazvinpl.ir
12
کارشناس آمار و برنامه ریزی
محمد رضا فرجی
33248071
21
13
کارشناس منابع
محسن جلیلوند
33248071
22
14
کارشناس فرهنگی
زهره یوسفی
33248074
27
15
امور عمومی
عقیل کاظم خانلو
33248075
25
16
رئیس اداره شهرستان قزوین
علی کشاورز
33248077
15
                                                                                  شماره مرکزتلفن 8-33243767 جهت اتصال به شماره داخلی می باشد.
رئیس اداره شهرستان البرز
سعید محمدخانی
32225771
رئیس اداره شهرستان تاکستان
احمد لشکری
35222080
18
رئیس اداره شهرستان بوئین زهرا
صفر امینی
34223080
19
رئیس اداره شهرستان آبیک
رمضان حیدری
32823270
20
رئیس اداره شهرستان آوج
ابراهیم افتخاری
34622145
        نشانی: قزوین - بلوار مدرس - جنب نیروی انتظامی - اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین کد پستی 13137-34156 تلفن: 33243767 - 33243768 -028     فاکس : 33243766 - 028
 
 .Copyright © 2015 www.qazvinpl.ir. All rights reserved