كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصلي
اخبار
ارتباط با مدیر کل
بازدید سایت
پیام سال اداره کل کتابخانه ها
پیوندها
خبرگزاری ها
طرح فرا خوان آمایش
فايل ها
کتاب خوان فروردین 98
متون عمومي
معرفی
نام سال
نورسیده ها
ویژه همکاران
ورود
بیبیب

بیبیب

بیبیبیب

لبلبلبل

بیبیب

2323

2323

3232

2323

2323

2323

لبلبلبل

لبلبلبل

لبلبلبل

لبلبلبل

لبلبلبل

لبلبلبل

لبلبلبل

لبلبلبل

یبیبیبیب

زرزرزر

ذرذرذرذ

لبلبل

بیبیبیب

23232

23232

33232

ئدئدئدئ

دذدذد

دذدذد
1397/9/11 يكشنبه گزارش تصویری حضور گسترده اعضا در برنامه های فرهنگی کتابخانه های آبیک به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین، برنامه ها و فعالیت های کتابخانه های عمومی امام محمدباقر(ع)، امام رضا (ع) و امام علی(ع) آبیک با حضور پرشور و مشتاق اعضا و مخاطبان اجرا می شوند.
بيشتر