كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
صفحه اصلي
اپلیکیشن جشنواره رضوی
اخبار
ارتباط با مدیر کل
بازدید سایت
پیام سال اداره کل کتابخانه ها
پیوندها
جشنواره رضوی
خبرگزاری ها
طرح فرا خوان آمایش
فايل ها
کتاب خوان خرداد ماه 98
متون عمومي
معرفی
نام سال
نورسیده ها
ویژه همکاران
ورود
یسیسی
1397/9/29 پنجشنبه شعر طنز عضو فعال کتابخانه عمومی امام محمدباقر (ع) درباره شب یلدا

                                   شب یلدا

چون شب یلدای ما؛دربازشد                      جنگ خوردن زهرطرف آغازشد

عمه وخاله شدندباهم قرین                         آن فسنجون جان دایی شدحزین

دایی ازسویی نهانی وان عمو                     آن فسنجان ناگهان کردند درو

درفسنجون گوشت چون کمیاب شد               بخت بد ،دایی ؛یهونایاب شد

یک طرف دیدم که دایی خفته است             رازاشکم رابه بی بی گفته است

یکطرف دیدم که دایی زار  زار                 اشک اوجاری چوباران بهار

ناگهان بی بی یکی چوبی بدست                درکمین هردوی آنها نشست

هردورابایک طنابی سخت ببست               ترکه ای برسرزدوگه بردودست

ناگهان گردوزکشمش شد سوا                    آن فسنجون شدیتیم وبینوا

یک طرف اجدادبابایم بگفت                    آن اناردانه دانه گشته مفت

یک طرف اجدادمامانم نشست                  فندق وبادام وگردو ،راشکست

یک طرف ایل وتبارم آمدند                    از ره    یاری  بکارم   آمدند

یک طرف مرغ وپلوچون نازکرد             هندوانه یک شکم دربازکرد

یک طرف دیدم کدوتنبل    شده               هندوانه مزه اش حنظل شده

یک طرف آجیل وتخمه خفته بود             رازعابربانک ما راگفته بود

یک طرف صدهاانارم ریزبود               یک طرف بی بی دوچشمش تیزبود

یک طرف شهنامه خوانی جورشد           یک طرف یلدای ماپرنورشد

یک طرف گردو وفندق شدسوا               یک طرف شادی وغوغا درهوا

گه فسنجون پیش گردوخوارشد                گه اناردانه دانه زارشد

این اناردانه دانه بی درنگ                   می کندبربینواها هی درنگ

ای بساپسته که نامش مرده است             رازپولش راچوجیبم برده است

گه اناروتخمه چون کمیاب شد                درشب یلدا کدو نایاب  شد

هندوانه ناگهان بالا پرید                       بینوا؛آن جنس بنجولش خرید

اندرونش چون شکردیدم سفید                صاحبش دریک نظرپیشم جهید

درشب یلدا فسنجون شیک شد                درکنارش هم، شکم چون خیک شد

هموطن هرهموطن رایادکن                   باکرامت یک فقیری شادکن

نام یلداباوطن چون زنده است                 نام ایران درجهان پاینده است

ای غنی برهرفقیری کن نظر                  بردرآن خانه اش نانی ببر

درشب یلدابیاشادی کنیم                        ازفقیران گه گهی یادی کنیم

درشب یلدا؛توای زارع بدان                   در شب یلدای ما شعری بخوان

برشمایلدایتان جاویدباد                         روزوماه و سالتان چون عیدباد

طنززارع باشماپایان رسید                     این شب یلدایتان باشدسپید

محمدمهدی زارع –عضوفعال کتابخانه –شاعر- محقق-بازنشسته آموزش وپرورش

بيشتر