فهرست

اخبار شهرستان‌ها

آگهی مزایده بوفه کتابخانه عمومی یادگارامام شهر محمدیه

اسناد شرکت در مزایده بوفه یادگار امام(ره)


اداره کتابخانه های عمومی در نظر دارد ساختمان واقع در محوطه کتابخانه یادگار امام(ره) به آدرس شهر محمدیه منطقه 6 خیایبان شهید بهشتی جنب کوچه 7 با مشخصات ذیل:


 
 • مساحت زیربنا 13 مترمربع و ارتفاع 2.5 مترمربع
 • دارای آب، برق مشترک
 • ورودی از داخل کتابخانه
 • ساعت فعالیت 7 صبح الی 7 شب(هم زمان با فعالیت کتابخانه)
 • مورد استفاده: بوفه (فروش  محصولات فرهنگی، تنقلات و ...)
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند نسبت به بازدید از محل در ساعات تعیین شده اقدام و در صورت تمایل نسبت به بارگزاری پاکتهای الف، ب و ج در سامانه  www.setadiran.ir اقدام نمایند. همچنین لازم است متقاضیان اصل پاکت الف(تضمین شرکت در مزایده) را به واحد(اداری و مالی)  تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را با رعایت ضوابط تعیین شده تکمیل و حداکثر تا پایان ساعت 14:00 مورخ 05/01/14030بارگزاری نمایند.
کلیه شرکت کنندگان باید تا تاریخ 24/12/0402 ساعت 12.00 نسبت به دریافت اسناد مزایده با کاربری خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران )  اقدام نمایند .
در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام در خصوص سامانه ستاد ایران با شماره 1456 تماس حاصل نمایید .
نحوه شرکت در مزایده
پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 10 میلیون ریال معادل یک میلیون تومان می باشد. که طبق آئین نامه شرکت در معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/9/1394، به صورت پرداخت نقدی به شماره شبای 680120000000009455280288IR نزد بانک ملت بابت سپرده شرکت در مزایده به نام اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین واریز نمایند.
پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده قابل بررسی و ارائه نخواهد بود.

متقاضیان می بایست اصل تضمین شرکت در مزایده را بعد از بارگزاری تصویر آن در سامانه ستاد با درج اطلاعات مورد نیاز (نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره همراه و ثابت و آدرس) قبل از زمان بازگشایی پاکات به واحد اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی حداکثر تا ساعت 14:00 روز 05/01/1403  تحویل نمایند.
پس از مشخص شدن برنده مزایده و عقد قرارداد با برنده، سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد.

پاکت ب: مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده
 الف) مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه
 • تصویر کارت پایان خدمت
 • تصویر مجوز فعالیت
 • تمامی برگه های بارگزاری شده توسط اداره کل کتابخانه ها و برگ شرایط شرکت در مزایده با درج امضای فرد متقاضی
ب) مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضا مجاز
 • تصویر اساسنامه شرکت
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی اخرین تغییرات در مورد موضوع فعالیت شرکت و دارندگان امضا مجاز و ادرس
 • تمامی برگه های بارگزاری شده توسط این اداره کل و برگه شرکت در مزایده با درج امضای افراد مجاز

پاکت ج: پیشنهاد قیمت
 • پیشنهاد قیمت بایستی توسط متقاضیان در فیلد پیش بینی شده در سامانه درج شود
 • تمام صفحات اسناد مزایده و مدارک خواسته شده باید به امضای افراد مجاز رسیده باشد.

شرایط مزایده:
 • قیمت پیشنهادی از بهای اجاره ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی بالاتر باشد و بر اساس قانون به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید قرارداد اجاره منعقد می گردد.
 • توصیه می شود متقاضیان قبل از ارائه پیشنهاد جهت بازدید از محل به آدرس قزوین، خیابان دانشگاه کوچه 23(پست) واحد سرایداری کتابخانه امام خمینی(ره) بازدید به عمل آورند.
 • به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط، مبهم، بدون سپرده و ناقص باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیشنهاد دهنگان با امضای این برگه عدم شمول خود نسبت به موضوع قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1377 و اصلاحات بعدی  آن را تایید و تصریح می نمایند. و در صورت اثبات خلاف آن مسوولیت عواقب  ناشی از آن به عهده ایشان می باشد.
 • اگر قیمت پیشنهادی دو نفر یکسان باشد و جهت اجاره بها بین آنها توافق حاصل نشود برنده مزایده، ابتدا فرد بومی شرکت کننده  خواهد بود و در غیر این صورت برنده با قرعه کشی تعیین می گردد.
 • با توجه به اینکه مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر گزار می گردد، لذا پیشنهاد دهندگان می بایست کلیه اسناد مزایده و مدارک پاکت های الف، ب و ج را در سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  بار گزاری نمایند.
 • متقاضیان می بایست دارای مجوّز از مراجع ذی ربط در مورد انجام برنامه ها و فعالیت های خود در محل مورد اجاره باشند
 • همچنین فعالیت متقاضیان به دلیل قرار گرفتن محل مزایده در داخل محوطه کتابخانه نبایستی مغایرت و مزاحمتی از بابت ایجاد امواج صوتی و آلایندگی محیطی و رعایت شئونات کتابخانه برای کتابخانه داشته باشد.
 • لازم به ذکر است اداره کل کتابخانه های عمومی در رد پیشنهادات به لحاظ نوع فعالیت متقاضیان شرکت کننده مختار خواهد بود.
 • در صورت انصراف برنده اوّل به هر دلیلی ، سپرده وی به نفع مؤجر ضبط و برنده دوّم بره عنوان برنده معرّفی می گردد. در صورت امتناع برنده دوّم ، ضمانت نامه نامبرده نیز ضبط شده و مزایده تجدید می شود.
 • هزینه های مصرفی آب ، برق گاز با توجّه به اینکه کنتورهای مربوطه مشترک می باشند به مقدار قدرالسهم تعیین شده در قرارداد مشخص و اخذ خواهد شد.
 • برنده مزایده موظف است نسبت به تأمین امنیت و حفاظت  محل با هماهنگی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اقدام نماید.
 • لازم به توضیح است درمواقع بحران و فورس ماژور؛ موجر می تواند روند اجرای قرارداد را تعلیق و یا بنا بر صلاح دید، محل مورد اجاره را در اختیار گیرد و طبق این بند مستاجر حق اعتراض را از خود سلب می نماید.
 • برنده مزایده بعد از شرکت در مزایده و نیز بعد از انعقاد قرارداد حق وا گذاری موضوع مزایده را به غیر حتی به صورت نمایندگی و وکالت ندارد.
 • برنده اول موظف است نسبت به سیر مراحل اداری تا بستن قرارداد حداکثرظرف مدت ده روز کاری اقدام نماید  در غیر این صورت ضمن ضبط ضمانت نامه شرکت در مزایده برندر دوم جایگزین خواهد شد.
 • مدت اجاره یک سال می باشد که درصورت تمایل طرفین (موجر و مستاجر) مبنی بر تمدید مجدد قررارداد، امکان بررسی و تصمیم رای توسط مقام تشخیص برابر قوانین و مقررات به مد دو سال دیگر وجود خواهد داشت.
 • مزایده گزار می تواند در صورت تایید مدارک و سایر شرایط مطابق آیین نامه ها و ضوابط ، با هر تعداد  شرکت کننده برنده مزایده را اعلام نماید .
 • چنانچه مزایده گر ابهامی در خصوص موارد مندرج در برگ شرایط مزایده دارند می توانند با شماره تلفن  33552975 از ساعت 9 تا 12 یا شماره تلفن 33552955 تماس حاصل نمایند.


زمانبندی مزایده
 • مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1402/12/17  الی 24/12/1402
 • مهلت بارگزاری رسید واریز سپرده، اسناد و برگه های مزایده و درج قیمت پیشنهادی 17/12/1402 ساعت 12.00 الی  05/01/1403 ساعت 12.00
 • مهلت ارائه و تحویل اصل رسید واریز وجه سپرده شرکت در مزایده  05/01/1403 ساعت 12.00 و آدرس تحویل:  قزوین، چهار راه شهدا(سپه)، ابتدای خیابان راه آهن جنب کوچه لطفیان، اداره کل کتابخانه های عمومی استان
 • زمان بازدید 17/12/1402 الی 24/12/1402 از ساعت 08.00 لغایت 18.00

مشخصات مزایده گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی
 • کد پستی:  3417677653
 • شناسه ملی: 14007000073
 • شماره حساب: 680120000000009455280288IR
 • آدرس: قزوین، چهار راه شهدا(سپه)، ابتدای خیابان راه آهن جنب کوچه لطفیان، اداره کل کتابخانه های عمومی استان


مشخصات تایید و امضای مزایده گر

اینجانب ............................... فرزند ................................. به کد ملی ................................... صادره از ................................. ساکن شهر........
 ...... خیابان ...... ............کوچه ........................... پلاک............................... طبقه ...................... کدپستی .......................................
تلفن همراه ......................................... تلفن ثابت یا تلفن همراه در دسترس .................................................. به سمت ...........................

شخص حقوقی............................................................. صاحب امضای شرکت ..........................................به شماره ثبت ................................... کد اقتصادی .................................................. و شناسه ملی ...................................................... به آدرس ..........................................................
 

این برگ شرایط را دقیقا مطالعه و مفاد آن را با امضای زیر قبول دارم.
محل امضا