فهرست

شهرستان قزوين

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قزوین برگزار شد
با حضور اعضای انجمن؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قزوین برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰ به ریاست معاون فرماندار شهرستان قزوین برگزار شد.

17 /6/ 1400
مشاهده
جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌ی حسن صباح رازمیان برگزار شد
با حضور اعضای انجمن بخش الموت غربی؛

جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌ی حسن صباح رازمیان برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه‌ی عمومی حسن صباحِ بخشِ الموتِ غربی در سال ۱۴۰۰ به ریاست بخشدار الموت غربی برگزار شد.

26 /7/ 1400
مشاهده