فهرست

شهرستان قزوين

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قزوین برگزار شد
با حضور اعضای انجمن؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قزوین برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰ به ریاست معاون فرماندار شهرستان قزوین برگزار شد.

17 /6/ 1400
مشاهده