فهرست

آگهي فراخوان جذب نيروي انساني

اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان قزوین دعوت به همكاري مي نمايد


اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان قزوین براي تكميل نيروي انساني (9 نفر) جهت تصدی پست کتابدار و (3 نفر)در حوزه اداری، مالی و دبیرخانه و بایگانی در رشته هاي شغلي به شرح ذیل از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوب قرارداد ساعتي(محدود) دعوت به همكاري مي نمايد.
ردیف رشته شغلی شهرستان مورد نیاز تعداد نیروی مورد نیاز
1 کتابدار شهرستان قزوین 2 نفر
2 کتابدار شهرستان البرز 3 نفر
3 کتابدار شهرستان آبیک 1 نفر
4 کتابدار شهرستان بوئین زهرا 1 نفر
5 کتابدار شهرستان آوج 1نفر
6 کتابدار شهرستان تاکستان 1نفر
7 کارشناس امور مالی قزوین- اداره کل 1نفر
8 کارشناس امور اداری قزوین- اداره کل 1نفر
9 متصدی دبیرخانه و بایگانی قزوین- اداره کل 1نفرالف) شرايط اختصاصي:

1) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره از يكي از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ (23/12/1401)
تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.
تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در شهرستان های مورد تقاضا براي داوطلبان الزامي است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.

ب) شرايط عمومي:

1) تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2) تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
3) اعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.
5) برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.
تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ (23/12/1401) صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان موافقت با همكاري.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين مي باشد.
تبصره 2: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد مي باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش
  • رشته شغلي كارشناس امور اداري: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي زير:
                        امور اداري و مديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد، برنامه ريزي آموزشي.
  • رشته شغلي متصدی دبیرخانه و بایگانی: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي زير:
                       امور اداري و مديريت، اقتصاد ، امور مالي و حسابداري
  • رشته شغلي حسابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي زير:


  • رشته شغلی کتابدار:
دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي زير:
كتابداري، زبان و ادبيات فارسي، دبيري زبان و ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي، علوم اجتماعي، دبيري علوم اجتماعي، علوم ارتباطات اجتماعي، مددكاري اجتماعي، خبرنگاري، صنايع چاپ، مديريت، روانشناسی، علوم تربيتی، راهنمايي و مشاوره، مطالعات خانواده، مهندسي كامپيوتر، مديريت فناوري اطلاعات

  • افراد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهند شد.
  • تذكر: همكاري متقاضيان به صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باشد و در صورت عدم قبولي در آزمون، هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي شود.
محل مراجعه

متقاضیان بایستی با دردست داشتن اصل و رونوشت(شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایات خدمت، مدرک دال بر بومی بودن شامل: استشهاد محلی با ذکر مدت زمان سکونت بیش از 5 سال در متن استشهادیه با مهر شورای شهر- به واحد اداری اداره کل کتابخانه ها واقع در قزوین ابتدای بلوار مدرس جنب نیروی انتظامی مراجعه فرمایند.)


شماره تماس: 33236585- 33248073