فهرست

ارتباط با کتابخانه‌ها
پرتال کتابخانه‌های عمومی استان قزوین
 
 
نام کتابخانه شهرستان صفحه اینستاگرام تلفن اطلاعات بیشتر
الغدیر بوئین زهرا alghadirlibrary 028-34432420 لینک پرتال
امام خمینی(ره) قزوین ketabkhane__emam 023-33660033 لینک پرتال
امام رضا(ع) آبیک library.emamreza.abyek 028-32894910 لینک پرتال
امام علی (ع) آبیک khakaliketab 028-32982313 لینک پرتال
امام  محمدباقر(ع) آبیک libemambagher_abyek 028-32823270 لینک پرتال
آیت الله کاشانی قزوین kashanilib 028-33423400 لینک پرتال
آیت الله مدنی بوئین زهرا madani_pl 028-34533591 لینک پرتال
آیت اله حاج سید حسین موسوی قزوین mosavi.library 028-33617431 لینک پرتال
باقرالعلوم(ع) بوئین زهرا esmatabadpl 028-34422907 لینک پرتال
بقیه الله آوج abegarmlib 028-34762894 لینک پرتال
پیامبر اعظم آوج avajlib 028-34622145 لینک پرتال
حسن صباح قزوین libhasansabah 028-33712391 لینک پرتال
حکمت بوئین زهرا hekmatpl 028-34325010 لینک پرتال
خواجه نصیرالدین طوسی قزوین khajehnasiredin.lib 028-33623064 لینک پرتال
دارالعباس البرز lib_darolabbas 028-32374001 لینک پرتال
دانش البرز lib_danesh 028-32752056 لینک پرتال
دبیرسیاقی البرز libdabirsiaghi 028-32562824 لینک پرتال
سالک قزوینی قزوین lib_salek_qazvini 028-33262757  لینک پرتال
شهدای امدادگر هلال احمر قزوین lib_shohadayeemdadgar 028-33361709 لینک پرتال
شهدای سیردان قزوین lib_shohadaysirdan 028-33613507 لینک پرتال
شهدای فارسجین تاکستان farsejinlibrary 028-35762100 لینک پرتال
شهدای قزوین قزوین shohada_library_qaz 028-33330646 لینک پرتال
شهدای کمال آباد البرز lib_shohadayekamalabad 028-32583830 لینک پرتال
شهید بهشتی تاکستان beheshti_lib 028-35222080 لینک پرتال
شهید ثالث تاکستان libsales 028-35275032 لینک پرتال
شهید رجایی سنجیده قزوین rajaee.library 028-33552379 لینک پرتال
شهید فهمیده تاکستان fahmide_librarians 028-35220095 لینک پرتال
شهید مطهری تاکستان motaharilib 028-35622040 لینک پرتال
شهید یدالله سلطانلو تاکستان lib_soltanloo 028-35752913 لینک پرتال
شیخ محمد عاملی بوئین زهرا lib_ameli_shal 028-34412544 لینک پرتال
صاحب الزمان(عج) بوئین زهرا buin.pl 028-34223080 لینک پرتال
عارف قزوینی قزوین aref.lib.qazvin 028-33236383 لینک پرتال
علامه دهخدا البرز dehkhoda.lib 028-32225771 لینک پرتال
علامه رفیعی قزوین rafiee_library 028-33223780 لینک پرتال
علامه طباطبایی تاکستان LIBRARYESFARVARIN 028-35520505 لینک پرتال
کامیاب آقایی تبریز قزوین keta.bkhonekamyabaqaeitabriz 028-33610626 لینک پرتال
یادگار امام البرز lib_yadegaremam 028-32578157 لینک پرتال