فهرست

درباره ما
  • نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های عمومی استان قزوین

 
  • استان قزوین در حال حاضر دارای 37 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 28767 مترمربع است.

 
تعداد کتابخانه‌ها   37

متراژ زیربنا (مترمربع)

28767

 
  • کتابخانه های نهادی:

  • از مجموع 37 باب کتابخانه؛ 31 کتابخانه شهری، کتابخانه در روستاها فعالیت می کنند.

  • کتابخانه های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 1میلیون و 6هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 42869 هزار نفر عضو فعال، در سال 1399حدود 319844 هزار نسخه کتاب امانت داده است.
 
 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در سال 1399
1006000 42869 319844
 
  • نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین تا پایان 1399در مجموع نفر 111 می‌باشد که شامل نفر کتابدار 90 و  21 نیروی ستادی و خدمات است.
 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
111  21  90