فهرست

ارتباط با ادارات ستادی
ارتباط با همکاران ستادی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین 
ردیف ستاد داخلی voip شماره مستقیم
1 معاونت (ندا امیرلو) 11 33245767
2 حراست (میثم محمدی) 13 33245766
3 رئیس اداری و مالی    (محمدرضا فرجی) 12 33248073
4 کارشناس مسوول امور مالی (محمد موسوی) 17 17 33248073
5 کارشناس فناوری اطلاعات (مجید محمدی) 14 14 33248072
6 کارشناس عمرانی
(علی یوسفی)
25 33248075
7 مسوول امور عمومی کارپردازی 
(عقیل کاظم‌خانلو)
24 33248075
8 امین اموال 
(داوود قاسمی )
22 33248071
9 کارشناس امور همکاری‌ها
(فرهاد آقاجانلو)
18 33248071
10 کارشناس تامین منابع
(محسن جلیلوند)
26 33248071
11 کارشناس کارگزینی
( بهناز کوخانی )
28 28 33248074
12 کارشناس روابط عمومی
(ریحانه جواهری)
33223780
13 کارشناس فرهنگی
( بتول نوروزی )
29 33248076
14 سرپرست توسعه کتابخانه‌ها
(فاطمه قاسمی)
19 19 33248076
15 مسئول دفتر
( معصومه کریمی)
20 33236585
16 نمابر اداره کل 33243766

ارتباط با روسای ادارات شهرستان
 
ردیف شهرستا‌ن‌ها داخلی voip شماره ثابت
1 رئیس اداره شهرستان آبیک-  رمضان حیدری   31 32828001
2 رئیس اداره شهرستان آوج- ابراهیم افتخاری     34622145
3 رئیس اداره شهرستان البرز 
   سعید محمدخانی
  128 32233116
4 رئیس اداره  شهرستان بوئین زهرا- هادی روحی زهرایی     34226789
5 رئیس اداره شهرستان تاکستان- احمد لشگری   35 35242454
6 رئیس اداره شهرستان قزوین  
     اکبر عبداللهی
27 27 33248077