فهرست

شهرستان آوج
 کتابخانه های عمومی شهرستان آوج

*  کتابخانه‌ی عمومی پیامبر اعظم (ص)


آوج، بلوار امام علی-خیابان معلم

شماره تلفن: 02834622145، کدپستی: 3461844946،
زیربنا:
550 متر مربع، تاسیس شده در سال 1366
کتابخانه‌ی عمومی بقیه‌الله

نشانیآبگرم، خ شهرداری-روبروی شهرداری


شماره تلفن: 02834762894، کدپستی: 3464166385
زیربنا:
260 متر مربع، تاسیس شده در سال 1381