فهرست

شهرستان تاکستان
کتابخانه های عمومی شهرستان تاکستان

*کتابخانه‌ی عمومی علامه طباطبایینشانی: اسفرورین، خیابان امام خمینی (ره)

شماره تلفن  
02835520505 کدپستی: 3456161386 
زیربنا: 
 
345 مترمربع، تاسیس شده در سال 1374
* کتابخانه‌ی عمومی شهید یدالله سلطانلو

نشانی: خرمدشت، جنب بخشداری 

شماره تلفن:  
02835752913 کدپستی: 3483116611
 زیربنا:  
320 مترمربع، تاسیس شده در سال 1381
* کتابخانه‌ی عمومی شهید مطهری

نشانی: ضیاءآباد، خیابان امام، خیابان شهدا

شماره تلفن:   
02835622040  کدپستی: 3485133198
 زیربنا: 
 550مترمربع، تاسیس شده در سال 1373


* کتابخانه‌ی عمومی شهدای فارسجین
نشانی: فارسجین، ورودی روستا -خ امام جنب اداره پست


شماره تلفن:   
02835762100   کدپستی: 3485193313 
زیربنا: 
 
250 مترمربع، تاسیس شده در سال 1381
*کتابخانه‌ی عمومی شهید بهشتینشانی: تاکستان، خ عاشورا 


شماره تلفن:  02835222080 کدپستی: 3481964771 
زیربنا: 
  
440 مترمربع، تاسیس شده در سال 1354* کتابخانه‌ی عمومی شهید فهمیده

نشانی: تاکستان، بلوار ولیعصر(عج)

شماره تلفن:  02835220095 کدپستی: ،3481643157 
زیربنا: 
 
334 مترمربع، تاسیس شده در سال 1379*کتابخانه‌ی عمومی شهید ثالث
نشانی: ورودی روستای یحیی آباد


شماره تلفن:  02835275032 کدپستی: 3494185913 
زیربنا: 
 
323 مترمربع، تاسیس شده در سال 1373